Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1 Definities
‘Strasse’: Strasse, ondernemingsnummer BE0847.507.311.
‘klant’: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Strasse een overeenkomst aangaat.
1.2 Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Strasse, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Strasse te aanvaarden.
1.3 Strasse heeft het recht de algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen.

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Strasse zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot aan de geldigheidsdatum vermeld op de offerte.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de offerte voor akkoord ondertekent en deze terug bezorgt aan Strasse.
2.3 Een overeenkomst kan echter ook tot stand komen via elektronische communicatievormen. De klant zal zijn akkoord dan elektronisch overmaken aan Strasse om op deze manier eveneens tot een geldige overeenkomst te komen.
2.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Annulatie van een bestelling

3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Strasse haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 150 EUR.

Artikel 4. Levering

4.1. Strasse zal aan de klant een richtdatum geven van aflevering. Deze datum is slechts een schatting en is niet bindend voor Strasse. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.
4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.
4.3 De uiteindelijke aflevering zal gebeuren wanneer Strasse acht dat de overeenkomst is uitgevoerd. De klant wordt hiervan steeds op de hoogte gebracht. Indien de klant binnen de 7 dagen geen uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar aantekent, wordt aangenomen dat de klant de aflevering aanvaardt.

Artikel 5. Betalingsmodaliteiten

5.1. Na het sluiten van de overeenkomst dient de klant binnen een redelijke termijn een voorschot te betalen van 25% van het factuurbedrag met een minimum van €150. De werkzaamheden zullen pas starten na ontvangst van dit voorschot.
5.2 De klant zal bij aflevering een eindfactuur ontvangen met daarin het nog te betalen bedrag. De klant dient deze te betalen voor de vervaldag vermeld op de factuur via overschrijving op het rekeningnummer van Strasse (zoals vermeld op alle facturen,offertes en website).
5.3 Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan Strasse een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100,00 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

5.4 Strasse behoudt het recht om verdere uitvoeringen van verbintenissen op te schorten indien een betaling van de klant uitblijft. Bij niet betaling van een website zal deze offline worden gehaald.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1. Strasse verbindt zich ertoe om alle overeenkomsten met zorg uit te voeren. De prestaties van Strasse zijn middelenverbintenissen. Strasse is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
6.2 Strasse zal in geen gevolg verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlis van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel welke de klant of derden zouden lijden ten gevolgde van enige fout of nalatigheid van Strasse.
6.3 De totale aansprakelijkheid van Strasse zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Strasse werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

6.4 Strasse behoudt zich het recht om, indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

6.5 Elektronische communicatie zoals e-mail worden door de klant erkent als wettelijk geldig bewijsmiddel.

Artikel 7. Domeinnamen en hosting

7.1 Strasse werkt voor hosting en registratie van domeinnamen samen met een gespecialiseerde partner. Een detailbeschrijving van de hostingdiensten en aansprakelijkheid van deze partner kan op verzoek worden verkregen.
7.2 Strasse zal instaan voor de opvolging en vernieuwing van de hostingsdiensten tenzij anders overeengekomen. De klant zal hiervoor jaarlijks een factuur krijgen. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggent, dient hij dit uiterlijk anderhalve maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn te doen via ofwel aangetekende brief ofwel via e-mail. Bij een laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding van het volgende kalenderjaar toch verschuldigd zijn.

Artikel 8. Onderhoudscontracten

8.1 Indien er een onderhoudscontract wordt afgesloten, zal Strasse deze uren gebruiken om de website te onderhouden. Strasse zal deze uren naar eigen inzichten gebruiken binnen de vastgelegde termijn. Indien gewenst kan er een detailomschrijving van het uitgevoerde onderhoud worden gekregen.
8.2 De onderhoudsuren kunnen ook worden aangewend om na aflevering kleine wijzigingen door te voeren aan uw website.
8.3 Het onderhoudscontract wordt jaarlijks samen met de webhosting vernieuwd. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit uiterlijk anderhalve maand voor de ingang van de jaarlijkse termijn te doen via ofwel aangetekende brief ofwel via e-mail. Bij een laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding van het volgende kalenderjaar toch verschuldigd zijn.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten blijven van Strasse.

Artikel 10. Beëindiging van de overeenkomst

10.1 Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie zonder deze te herstellen binnen 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Strasse het recht om de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
10.2 Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Strasse verleende diensten betalen, alsook de kosten die Strasse moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Strasse nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Strasse. Bovendien behoudt Strasse het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

10.3 Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 11. Toepasbaar recht

11.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Strasse. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Leuven.

Betaalbaar webdesign in Leuven en omstreken!